Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.

 utdelar institutionella understöd för finlandssvensk medicinsk forskning. Ansökan om understöd skall göras på en särskild blankett (se blanketter) som även kan rekvireras av föreningens sekreterare, viceh. Ralf Blomqvist under adress:

Juridisk byrå Ralf Blomqvist Ab
Annegatan 12 A
00120 Helsingfors

Tfn 09 - 6227 0290
Fax. 09 - 6227 0300
e-post: ralf.blomqvistlivochhalsa.fi

Ansökningarna skall tillställas sekreteraren i ett undertecknat exemplar under ovan angiven adress inom tid som anges i februari införd tidningsannons. Närmare information kan erhållas av föreningens ordförande, prof. Henrik Riska (henrik.riskahus.fi) eller av föreningens sekreterare.