Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.

 utdelar institutionella understöd för finlandssvensk medicinsk forskning. Ansökan om understöd skall göras på en särskild blankett (se blanketter) som även kan rekvireras av föreningens sekreterare Patrik Lerche under adress:

Stiftelsen Tre Smeder
Busholmsgränden 14 F 245
00220 Helsingfors

Telefon 0400-418879
e-post: patrik.lerche@tresmeder.fi

Ansökningarna skall tillställas sekreteraren i ett undertecknat exemplar under ovan angiven adress inom tid som anges i februari införd tidningsannons. Närmare information kan erhållas av föreningens ordförande, professor Tom Böhling (tom.bohling@helsinki.fi) eller av föreningens sekreterare.