Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa rf

utdelar institutionella understöd för finlandssvensk medicinsk forskning. Ansökan om understöd görs elektroniskt på en särskild blankett (se blanketter).

Närmare information kan erhållas av föreningens ordförande, professor Tom Böhling (tom.bohling@helsinki.fi) eller av föreningens sekreterare Patrik Lerche (patrik.lerche@minervafoundation.fi)