Ansökan

om understöd skall göras på blanketten som fås från denna sida. Blanketten kan även rekvireras av föreningens sekreterare, viceh. Ralf Blomqvist under adress:

Juridisk byrå Ralf Blomqvist
Annegatan 12 A
00120 Helsingfors

Tfn 09 - 6227 0290
Fax. 09 - 6227 0300
e-post: ralf.blomqvistlivochhalsa.fi

Ansökningarna skall tillställas sekreteraren i ett undertecknat exemplar under ovan angiven adress inom tid som anges i februari införd tidningsannons.

Webbtjänst för ansökningar