Ansökan

om understöd skall göras på blanketten som fås från denna sida. Blanketten kan även rekvireras av föreningens sekreterare Patrik Lerche under adress:

Stiftelsen Tre Smeder
Busholmsgränden 14 F 245
00220 Helsingfors

Telefon 0400-418879
e-post: patrik.lerche@tresmeder.fi

Ansökningarna skall tillställas sekreteraren i ett undertecknat exemplar under ovan angiven adress inom tid som anges i februari införd tidningsannons.

Webbtjänst för ansökningar