Stadgar för Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa rf


för föreningen som är fastställda 5.12.1942 och en stadgeändring är registrerad 13.4.1988.

1 §. Föreningens namn, språk och hemortFöreningens namn är Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa rf Föreningens språk är svenska och dess hemort Helsingfors.

2 §. Föreningens ändamålFöreningens ändamål är att ekonomiskt understöda och upprätthålla allmännyttig medicinsk verksamhet eller med sjukhus jämförbara inrättningar även som forskningsinstitut och vetenskapliga institutioner, i vilka medicinsk eller därtill ansluten naturvetenskaplig forskning utövas och forskningsresultat publiceras eller undervisning meddelas.

3 §. Förverkligandet av föreningens ändamålFör förverkligandet av sitt ändmål kan föreningen ta emot gåvor och testamenten samt, med vederbörligt tillstånd, anordna insamlingar av pengar eller förnödenheter.

Efter det att från föreningens föregående års inkomster avdragits föreningens utgifter, och behövliga reserveringar för bibehållandet av tillgångarnas värde gjorts, förverkligar föreningens sitt i § 2 ovan angivna ändamål genom att årligen av resterande överskott anvisa ett belopp för utdelning, i huvudsak såsom institutionella understöd för medicinsk forskning. Beslut kan även fattas om att understöda andra i paragrafen nämnda ändamål.

Tidigare års ackumulerade vinstmedel kan jämväl användas för förverkligande av föreningens ändamål.

Beslut om användningen av föreningens medel fattas av föreningsmöte.

4 §. Föreningens styrelseFöreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst 6 och högst 8 medlemmar. Medlems mandattid är tre år och den begynner vid utgången av det möte där medlem valts och avslutas vid utgången av det tredje valmötet efter valet. Avgående styrelsemedlem kan återväljas.

5 §. Styrelsens beslutförhet och verksamhetStyrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare och en skattmästare för föreningen samt eventuella övriga funktionärer för föreningen och fastställer deras arvoden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förfall, av viceordförande. Kallelse till möte sker medels brev till styrelsemedlemmarna eller elektroniskt till av dem uppgivna adresser.

Styrelsen är beslutför, då ordförande eller viceordförande samt minst två övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

Styrelsen antar medlemmar till föreningen. Föreningen kan vid envar tidpunkt ha högst 50 medlemmar. Önskar medlem avgå ur föreningen, gäller en uppsägningstid om ett år från den dag anmälan gjordes till styrelsen.

6 §. Föreningens finansrådStyrelsen kan utse ett finansråd för att, i enlighet med av styrelsen givna instruktioner, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och förvaltning av förmögenheten.

7 §. Medicinska nämndenStyrelsen skall utse en medicinsk nämnd för förberedande av förverkligandet av i § 2 i stadgarna angivna ändamål. Styrelsen skall härvid till se att medlemmarna i nämnden besitter behövlig sakkunskap för sitt uppdrag.

8 §. Föreningens namntecknareFöreningens namn tecknas av två styrelsemedlemmar gemensamt, varav den ena skall vara styrelsens ordförande eller viceordförande, eller av den eller dem styrelsen därtill befullmäktigar.

9 §. Föreningens räkenskapsperiodFöreningens räkenskapsperiod är kalenderåret. För räkenskapsåret uppgjort bokslut och en av styrelsen uppgjord berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret skall senast den 15 mars påföljande år överlämnas till revision. Revisorn skall senast den 31 mars till styrelsen överlämna en revisionsberättelse över den utförda granskningen av bokslutet och förvaltningen.

10 §. FöreningsmöteFöreningen sammanträder till årsmöte före utgående av maj månad samt till extra möte då styrelsen anser skäl därtill föreligga eller då minst en tiondedel av föreningens medlemmar skriftligen därom anhållit hos styrelsen för behandling av uppgivet ärende.

Vid föreningsmöte får ej slutligt avgöras fråga, som ej beretts av styrelsen.

11 §. Föreningens årsmöteVid föreningens årsmöte

föredras

1. bokslutet för föregående räkenskapsår och styrelsens berättelse över verksamheten
2. revisorns berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning
3. styrelsens yttrande över de anmärkningar revisorn möjligen anfört

fattas beslut om

4. fastställande av bokslutet
5. de åtgärder vilka föranleds av styrelsens eller revisorns berättelser
6. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
7. styrelsens samt finansrådets och medicinska nämndens medlemmar och revisorn tillkommande arvoden
8. antalet medlemmar i styrelsen
9. beloppet av de avgifter föreningens medlemmar skall erlägga under det löpande räkenskapsåret

väljs

10. styrelsemedlemmar
11. en revisor och en revisorssuppleant för granskning av det löpande årets räkenskaper och förvaltning. Revisorn och dennas suppleant skall vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionssamfund.

behandlas

12. eventuella övriga ärenden

12 §. Kallelse till föreningsmöteKallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötet genom annons i en i Helsingfors utkommande daglig svenskspråkig tidning eller genom skriftligt meddelande till samtliga föreningsmedlemmar under deras i medlemsförteckningen uppgivna adresser. Kallelsen anses härvid på behörigt sätt ha delgivits medlem, om den postats minst en vecka före mötet. Kallelse kan även elektroniskt delges föreningens medlemmar minst en vecka före mötet på av dem uppgivna adresser.

Övriga tillkännagivanden till föreningens medlemmar sker på samma sätt.

13 §. Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningenBeslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreninggen fattas vid lagligen sammankallat föreningsmöte. För giltigt beslut krävs att det omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna samt därefter oförändrat bekräftas med minst samma röstmajoritet av ett nytt lagligen kallat föreningsmöte. Nytt föreningsmöte får hållas tidigast en (1) månad från föregående föreningsmöte

14 §. Föreningens tillgångar vid upplösningVid upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Finska Läkaresällskapet rf för att användas på i § 2 i dessa stadgar avsedda ändamål.

För den händelse att Finska Läkaresällskapet rf upplösts skall tillgångarna överlämnas till annan svenskspråkig sammanslutning, vars ändamål är i nära överensstämmelse med föreningens.

15 §. Övriga bestämmelserI övrigt skall gällande lagstiftning om föreningar iakttas i föreningens verksamhet.