ï»ż


Stadgar för Medicinska Understödsföreningen Liv och HÀlsa rf


för föreningen som Àr faststÀllda 5.12.1942 och en stadgeÀndring Àr registrerad 13.4.1988.

1 §. Föreningens namn, sprÄk och hemortFöreningens namn Àr Medicinska Understödsföreningen Liv och HÀlsa rf Föreningens sprÄk Àr svenska och dess hemort Helsingfors.

2 §. Föreningens ÀndamÄlFöreningens ÀndamÄl Àr att ekonomiskt understöda och upprÀtthÄlla allmÀnnyttig medicinsk verksamhet eller med sjukhus jÀmförbara inrÀttningar Àven som forskningsinstitut och vetenskapliga institutioner, i vilka medicinsk eller dÀrtill ansluten naturvetenskaplig forskning utövas och forskningsresultat publiceras eller undervisning meddelas.

3 §. Förverkligandet av föreningens ÀndamÄlFör förverkligandet av sitt ÀndmÄl kan föreningen ta emot gÄvor och testamenten samt, med vederbörligt tillstÄnd, anordna insamlingar av pengar eller förnödenheter.

Efter det att frÄn föreningens föregÄende Ärs inkomster avdragits föreningens utgifter, och behövliga reserveringar för bibehÄllandet av tillgÄngarnas vÀrde gjorts, förverkligar föreningens sitt i § 2 ovan angivna ÀndamÄl genom att Ärligen av resterande överskott anvisa ett belopp för utdelning, i huvudsak sÄsom institutionella understöd för medicinsk forskning. Beslut kan Àven fattas om att understöda andra i paragrafen nÀmnda ÀndamÄl.

Tidigare Ärs ackumulerade vinstmedel kan jÀmvÀl anvÀndas för förverkligande av föreningens ÀndamÄl.

Beslut om anvÀndningen av föreningens medel fattas av föreningsmöte.

4 §. Föreningens styrelseFöreningens angelÀgenheter handhas av en styrelse, bestÄende av minst 6 och högst 8 medlemmar. Medlems mandattid Àr tre Är och den begynner vid utgÄngen av det möte dÀr medlem valts och avslutas vid utgÄngen av det tredje valmötet efter valet. AvgÄende styrelsemedlem kan ÄtervÀljas.

5 §. Styrelsens beslutförhet och verksamhetStyrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare och en skattmÀstare för föreningen samt eventuella övriga funktionÀrer för föreningen och faststÀller deras arvoden.

Styrelsen sammantrÀder pÄ kallelse av ordförande, eller vid förfall, av viceordförande. Kallelse till möte sker medels brev till styrelsemedlemmarna eller elektroniskt till av dem uppgivna adresser.

Styrelsen Àr beslutför, dÄ ordförande eller viceordförande samt minst tvÄ övriga styrelsemedlemmar Àr nÀrvarande.

Styrelsen antar medlemmar till föreningen. Föreningen kan vid envar tidpunkt ha högst 50 medlemmar. Önskar medlem avgĂ„ ur föreningen, gĂ€ller en uppsĂ€gningstid om ett Ă„r frĂ„n den dag anmĂ€lan gjordes till styrelsen.

6 §. Föreningens finansrÄdStyrelsen kan utse ett finansrÄd för att, i enlighet med av styrelsen givna instruktioner, handha föreningens ekonomiska angelÀgenheter och förvaltning av förmögenheten.

7 §. Medicinska nÀmndenStyrelsen skall utse en medicinsk nÀmnd för förberedande av förverkligandet av i § 2 i stadgarna angivna ÀndamÄl. Styrelsen skall hÀrvid till se att medlemmarna i nÀmnden besitter behövlig sakkunskap för sitt uppdrag.

8 §. Föreningens namntecknareFöreningens namn tecknas av tvÄ styrelsemedlemmar gemensamt, varav den ena skall vara styrelsens ordförande eller viceordförande, eller av den eller dem styrelsen dÀrtill befullmÀktigar.

9 §. Föreningens rÀkenskapsperiodFöreningens rÀkenskapsperiod Àr kalenderÄret. För rÀkenskapsÄret uppgjort bokslut och en av styrelsen uppgjord berÀttelse över föreningens verksamhet under rÀkenskapsÄret skall senast den 15 mars pÄföljande Är överlÀmnas till revision. Revisorn skall senast den 31 mars till styrelsen överlÀmna en revisionsberÀttelse över den utförda granskningen av bokslutet och förvaltningen.

10 §. FöreningsmöteFöreningen sammantrÀder till Ärsmöte före utgÄende av maj mÄnad samt till extra möte dÄ styrelsen anser skÀl dÀrtill föreligga eller dÄ minst en tiondedel av föreningens medlemmar skriftligen dÀrom anhÄllit hos styrelsen för behandling av uppgivet Àrende.

Vid föreningsmöte fÄr ej slutligt avgöras frÄga, som ej beretts av styrelsen.

11 §. Föreningens ÄrsmöteVid föreningens Ärsmöte

föredras

1. bokslutet för föregÄende rÀkenskapsÄr och styrelsens berÀttelse över verksamheten
2. revisorns berÀttelse över granskningen av föreningens rÀkenskaper och förvaltning
3. styrelsens yttrande över de anmÀrkningar revisorn möjligen anfört

fattas beslut om

4. faststÀllande av bokslutet
5. de ÄtgÀrder vilka föranleds av styrelsens eller revisorns berÀttelser
6. beviljande av ansvarsfrihet Ät styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
7. styrelsens samt finansrÄdets och medicinska nÀmndens medlemmar och revisorn tillkommande arvoden
8. antalet medlemmar i styrelsen
9. beloppet av de avgifter föreningens medlemmar skall erlÀgga under det löpande rÀkenskapsÄret

vÀljs

10. styrelsemedlemmar
11. en revisor och en revisorssuppleant för granskning av det löpande Ärets rÀkenskaper och förvaltning. Revisorn och dennas suppleant skall vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionssamfund.

behandlas

12. eventuella övriga Àrenden

12 §. Kallelse till föreningsmöteKallelse till föreningsmöte utfÀrdas minst en vecka före mötet genom annons i en i Helsingfors utkommande daglig svensksprÄkig tidning eller genom skriftligt meddelande till samtliga föreningsmedlemmar under deras i medlemsförteckningen uppgivna adresser. Kallelsen anses hÀrvid pÄ behörigt sÀtt ha delgivits medlem, om den postats minst en vecka före mötet. Kallelse kan Àven elektroniskt delges föreningens medlemmar minst en vecka före mötet pÄ av dem uppgivna adresser.

Övriga tillkĂ€nnagivanden till föreningens medlemmar sker pĂ„ samma sĂ€tt.

13 §. Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningenBeslut om Àndring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreninggen fattas vid lagligen sammankallat föreningsmöte. För giltigt beslut krÀvs att det omfattas av minst tre fjÀrdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna samt dÀrefter oförÀndrat bekrÀftas med minst samma röstmajoritet av ett nytt lagligen kallat föreningsmöte. Nytt föreningsmöte fÄr hÄllas tidigast en (1) mÄnad frÄn föregÄende föreningsmöte

14 §. Föreningens tillgÄngar vid upplösningVid upplösning av föreningen skall dess tillgÄngar överlÀmnas till Finska LÀkaresÀllskapet rf för att anvÀndas pÄ i § 2 i dessa stadgar avsedda ÀndamÄl.

För den hÀndelse att Finska LÀkaresÀllskapet rf upplösts skall tillgÄngarna överlÀmnas till annan svensksprÄkig sammanslutning, vars ÀndamÄl Àr i nÀra överensstÀmmelse med föreningens.

15 §. Övriga bestĂ€mmelserI övrigt skall gÀllande lagstiftning om föreningar iakttas i föreningens verksamhet.